EINAR MADSEN ApS

 

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

 

1. GYLDIGHED

1.01        Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle Einar Madsens tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt i hvert enkelt tilfælde. Salgs- og leveringsbetingelserne er gældende i deres fulde ordlyd, uanset modstående eller afvigende bestemmelser i den af tilbudsmodtager, køber etc. afgivne ordre eller accept, herunder de for ordren eller accepten eventuelt gældende almindelige betingelser, eller andre af tilbudsmodtager, køberen etc. udfærdigede dokumenter.

1.02        Einar Madsens undladelse af at gøre indsigelse mod bestemmelser indeholdt i nogen form for meddelelse fra tilbudsmodtager, køber etc. kan ikke betragtes som et afkald på bestemmelserne i nærværende betingelser.

1.03        Kun ordrer, for hvilke der foreligger en skriftlig ordrebekræftelse eller et gyldigt skriftligt tilbud fra Einar Madsens side, er bindende for Einar Madsen og på de i ordrebekræftelsen eller tilbuddet indeholdte betingelser.

 

2. TILBUD

 

2.01        Einar Madsens tilbud bortfalder uden videre, såfremt skriftligt accept ikke er selskabet i hænde senest 30 kalenderdage at regne fra tilbuddets datering.

2.02        Tilbud for produkter, der ikke findes på lager, er afgivet under forudsætning af, at produktet kan fremskaffes af Einar Madsen på de af selskabet forudsatte betingelser.

2.03        Tilbud kan alene accepteres under ét, og tilbudsmodtager kan således ikke vælge alene at acceptere dele af et tilbud.

 

3. PRISER

 

3.01        Alle priser er i danske kroner og excl. moms samt alle andre skatter & afgifter.

3.02        Tilbud afgives på baggrund af de prisliste- eller katalogpriser, der er gældende på datoen for det af sælger afgivne tilbud.

3.03        Køber er indtil levering har fundet sted forpligtet til at acceptere alle ændringer i prisen, som følge af forøgede omkostninger for Einar Madsen grundet ændringer i told, skatter og afgifter m.v.

3.04        Einar Madsen er berettiget til at forhøje prisen, såfremt selskabets leverandør-/fremstillings-/indkøbspriser forhøjes i tiden mellem datoen for selskabets tilbud og leveringen. Tilsvarende er tilfældet ved ændringer i valutakurser

3.05        Betaling sker i fremmed valuta, såfremt handlen er indgået i denne.

             

4. BETALING

 

4.01        Den fastsatte betaling skal, med mindre andet aftales skriftligt, erlægges af køber kontant ved fakturamodtagelse.

4.02        Køber er forpligtet til at foretage enhver betaling til Einar Madsen som aftalt, uanset at levering udskydes som følge af købers forhold.

4.03        Køber er forpligtet til at foretage effektiv betaling, og kan alene hvis dette er skriftligt aftalt berigtige købesummen helt eller delvis ved modregning, ved sikkerhedsstillelse etc.

4.04        Køber er ikke berettiget til at tilbageholde eller deponere købesummen helt eller delvis til sikkerhed for opfyldelse af et eventuelt krav mod Einar Madsen.

4.05        Einar Madsen er ved købers forsinkede betaling berettiget til at kræve selskabets tilgodehavende forrentet med 2,0 % om måneden at regne fra forfaldsdagen.

 

5. LEVERING

 

5.01        Levering sker, med mindre andet skriftligt er aftalt, ab lager, således at alle omkostninger i forbindelse med det købtes forsendelse er for købers regning.

5.02        Ved levering alle andre steder end hos Einar Madsen anvendes billigste forsendelsesmåde. Hvis dyrere forsendelsesmåde ønskes af køber, afholdes den herved forbundne merudgift endeligt af køber.

5.03        Hvis levering sker andre steder end hos Einar Madsen, er køber ansvarlig for, at der er direkte og uhindret adgang til det sted, som levering skal ske til.

5.04        Levering sker, med mindre andet skriftligt er aftalt, alene til et arealer beliggende i grundplan.

5.05        Levering forudsættes at kunne ske inden for sædvanlig arbejdstid (kl. 08.00 - 16.00).

5.06        Hvis Einar Madsen skal levere andre steder end på selskabets adresse, er leveringstiden fastsat efter bedste skøn og under hensyntagen til de forhold, der var Einar Madsen bekendt ved tilbuddets afgivelse. Einar Madsen er ved ændrede forudsætninger berettiget til at udskyde leveringen, uden at køber i den anledning kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.

5.07        Levering og overholdelse af leveringstiden er betinget af, at køber har opfyldt sine kontraktmæssige forpligtelser forud for leveringen.

5.08            Såfremt forsinkelse ved leveringstiden skyldes, at Einar Madsen er i en situation som angivet i pkt. 11.02 udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer. Har hindringen bestået i mere end 2 måneder, er Einar Madsen berettiget til at annullere aftalen uden i den forbindelse at pådrage sig ansvar. Nærværende bestemmelse finder anvendelse uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

5.09            Køber kan i intet tilfælde kræve erstatning i tilfælde af forsinkelse, uanset om forsinkelsen skyldes Einar Madsens forhold.

5.10            Einar Madsen er berettiget til at gennemføre delleverancer, med mindre andet skriftligt er specifikt anført.

 

6. MONTAGE, INSTALLATION ETC.

 

6.01        Køber sørger for og afholder omkostningerne ved fremførelse af korrekte og tilstrækkelige forsyninger til det solgte, herunder elektricitet, udsugning, vand m.v.

6.02        Hvis det i tilbuddet/ordrebekræftelsen er fastsat, at købesummen tillige inkluderer montage, er Einar Madsen eneberettiget til at udpege montøren/forestå montagen.

6.03        Uanset om Einar Madsen har forestået placeringen af det solgte, montagen etc., er Einar Madsen i enhver henseende uden ansvar for om placeringen af det solgte har utilsigtet indflydelse på købers udstyr, installationer, bygninger, gulve m.v. eller påvirkes på utilsigtet vis heraf.

6.04        Einar Madsen er, uanset om selskabet har foreslået placeringen af det solgte, har forestået montagen, etc. uden ansvar for bygningernes, gulvenes og andre bygningsdeles egnethed, stabilitet etc. samt eventuelle følger heraf.

6.05        Det påhviler køber, i god tid inden levering skal ske, at sikre, at samtlige myndighedstilladelser foreligger. Einar Madsen er uden ansvar for manglende myndighedstilladelse, og køber er ikke under påberåbelse af manglende myndighedstilladelse berettiget til at afvise levering eller i øvrigt at gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6.06        Det påhviler køber for egen regning at drage omsorg for, at lokalernes forhold etc. er tilpasset beskaffenheden af det solgte.

6.07        Hvis Einar Madsen ifølge tilbuddet eller ordrebekræftelsen er pligtig at medvirke ved indkøringen af det solgte, er køber for egen regning pligtig at sørge for, at alle nødvendige materialer i så henseende, herunder nødvendig assistance, etc. er tilstede.

 

7. EMBALLAGE

 

7.01        Emballage tages kun retur, såfremt dette er skriftligt aftalt. Tromler tages dog retur til maksimalt 75% af det fakturerede beløb, hvilket er under forudsætning af, at tromlerne i uskadt stand fremsendes for købers regning til Einar Madsen.

7.02        De anførte priser er excl. emballage, og Einar Madsen er er således berettiget til særskilt at fakturere herfor.

 

8. EJENDOMSFORBEHOLD

 

8.01        Einar Madsen forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, incl. instruktionsmateriale m.v. indtil købesummen med tillæg af renter samt evt. omkostninger er honoreret.

8.02        Ved omdannelse af det solgte eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, som det solgte repræsenterede ved salget.

8.03        Køber har ved påkrav pligt til at forsikre det solgte forsvarligt og efter anmodning afgive forsikringsdeklaration. Forsikringen skal med mindre andet skriftligt er aftalt træde i kraft ved leveringen. Undlader køber at tegne forsikringen eller at afgive forsikringsdeklaration, er Einar Madsen på købers regning berettiget hertil. Einar Madsen er i bekræftende fald uden ansvar for, under hvilke vilkår forsikring kan tegnes.

8.04        Einar Madsen kan kræve, at køber underskriver en af selskabet konciperet købekontrakt indeholdende en bestemmelse om ejendomsforbehold.                                                              

 

9. BESKRIVELSER ETC.

 

9.01        Tegninger, specifikationer, o.lign., som er udleveret af Einar Madsen før eller efter tilbuddets afgivelse, forbliver selskabets ejendom, og må ikke videregives, bruges i anden henseende end af Einar Madsen forudsat, kopieres eller forelægges tredjemand.

9.02        Alle oplysninger om vægt, rumfang, dimensioner, brudstyrker, kapacitet samt data af teknisk eller anden art, som er anført i materiale fra Einar Madsen er omtrentlige. Sådanne oplysninger er kun bindende i det omfang, dette udtrykkeligt er præciseret i hvert enkelt tilfælde af Einar Madsen.

 

10. MANGLER OG REKLAMATION

 

10.01        Køber er, straks levering har fundet sted, pligtig at foretage en omfattende undersøgelse af det solgte.

10.02        Undlader køber at foretage den i pkt. 10.01 anførte undersøgelse af det solgte, kan køber ikke senere påberåbe sig mangler ved det solgte, som kunne eller burde have været konstateret ved undersøgelsen.

10.03        Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks efter at manglen er eller burde være konstateret, skriftligt give Einar Madsen meddelelse herom samt nøjagtigt angive hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og han undlader at reklamere som ovenfor anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende.

10.04        Mangler, der direkte eller indirekte kan henføres til overlast, usædvanlig brug, mangelfuld vedligeholdelse eller betjening, ændringer, reparationer eller justeringer udført af andre end af sælger godkendte fagfolk, brug af forkerte tilbehørsmidler, etc. samt almindelig slid, kan ikke gøres gældende af køber, og det uanset om Einar Madsen har afgivet garanti.

10.05        Einar Madsen er uden ansvar for mangler, der direkte eller indirekte kan henføres til dele, der ikke er leveret af Einar Madsen, og det uanset om Einar Madsen har anbefalet brugen af den eller de pågældende dele.

10.06        Mangler ved det solgte vil efter Einar Madsens beslutning blive afhjulpet eller det solgte vil blive omleveret. Køber er efter, at afhjælpning eller omlevering har fundet sted ikke berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder erstatning.

10.07        Skønner Einar Madsen, at udbedring ikke hensigtsmæssigt kan foretages hos køber eller det sted, hvor det solgte er installeret/leveret til/befinder sig, skal køber for Einar Madsens regning returnere det solgte, eller dele heraf, til et af Einar Madsen anvist sted.

10.08        Defekte eller mangelfulde dele er Einar Madsens ejendom, og skal af køber stilles til Einar Madsens disposition.

10.09        Einar Madsen er eneberettiget til at afhjælpe mangler. Købers forandring af eller indgreb i det solgte fritager således Einar Madsen for enhver forpligtelse.

10.10        Køber accepterer, at afhjælpning eller omlevering som følge af manglens beskaffenhed, det solgtes karakter, knowhow etc. kan forårsage forsinkelse uden, at køber i den anledning kan rejse krav af nogen art eller gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.

10.11        Einar Madsen er uden ansvar for det solgtes egnethed til specifikke opgaver.

10.12        Det solgte sælges som beset og køber bekendt uden ansvar for Einar Madsen, med mindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbuddet eller ordrebekræftelsen.

10.13        En eventuelt af Einar Madsen ydet garanti er personlig for køber, og kan ikke overdrages til tredjemand.

 

11. ANSVARSBEGRÆNSNING

 

11.01        Einar Madsen hæfter ikke for driftstab, driftsforstyrrelser, råvaretab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af forsinkelse eller mangler ved det solgte, herunder i forholdet til købers aftaleparter.

11.02        Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Einar Madsen, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed som parterne ikke er herrer over, så som brand, krig, mobilisering, eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, lovindgreb eller indgreb fra lokale myndigheder, kassation af større arbejder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogle af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

11.03        Hindres mangelsfri eller rettidig levering midlertidigt som følge af de under pkt. 11.02 anførte omstændigheder, udskydes leveringstiden med det antal dage hvori omstændighederne består. Einar Madsens levering indenfor 3 uger efter omstændighedernes ophør, anses dog som rettidig levering.

11.04        Einar Madsen er uden ansvar berettiget til at annullere en aftale, såfremt en eller flere af de i under pkt. 11.02 nævnte omstændigheder samlet har stået på i 6 måneder.

 

12. RETURNERING

 

12.01        Det solgte tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale.

12.02        Foreligger skriftlig aftale om returnering, sker transport til Einar Madsen eller det af selskabet anviste sted for købers regning og risiko. I det omfang Einar Madsen påføres forsendelsesomkostninger m.v. er selskabet berettiget til at kræve disse refunderet af køber, og modregne disse i købers eventuelle krav mod Einar Madsen.

 

13. PRODUKTANSVAR

 

13.01        Einar Madsen er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Einar Madsen eller andre, som det har ansvaret for.

13.02        Einar Madsen er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom, løsøre eller personer, som indtræder medens det solgte er i køberens besiddelse. Einar Madsen er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår.

13.03        Einar Madsen er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

13.04        Såfremt Einar Madsen må blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde Einar Madsen skadesløs i enhver henseende.

13.05        Hvis tredjemand fremsætter krav mod køber om erstatningsansvar efter nærværende punkt, er køber forpligtet til straks skriftligt at underrette Einar Madsen herom.

13.06        Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge/indklage ved den ret eller voldgiftsret, som behandler det erstatningskrav, der er rejst mod Einar Madsen på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af det solgte.

 

14. TRANSPORT AF RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER

 

14.01        Einar Madsen er med frigørende virkning berettiget til at overdrage samtlige selskabets rettigheder og forpligtelser overfor køber til tredjemand.

 

15. TILBAGEHOLDSRET

 

15.01        Køber er ikke berettiget til under nogle omstændigheder at udøve tilbageholdsret i ejendele tilhørende Einar Madsen.

 

16. HEMMELIGHOLDELSE

 

16.01        Køber er ikke berettiget til under nogle omstændigheder at videregive eller udnytte oplysninger, som køber i kraft af forhandlinger eller indgået aftale med Einar Madsen er kommet i besiddelse af.

 

17. TVISTER

 

17.01        Enhver uoverensstemmelse mellem Einar Madsen og køber skal afgøres efter dansk ret med Sø- og Handelsretten i København, som aftalt værneting.

 

Product added to wishlist
Product added to compare.

Vi anvender kun cookies til funktioner på siden, for at forbedre din brugeroplevese.